Περιγραφή Έργου

Ανακατασκευή υφιστάμενου κτιρίου για χρήση πολυϊατρείων